• ព័ត៌មាន COVID-19​ នៅថ្ងៃ{{ dt }}
  ពិភពលោក
  {{ covid_daily.confirmed.value | separator }}
  អ្នកឆ្លងសរុប
  {{ covid_daily.recovered.value | separator }}
  អ្នកជាសះស្បើយ
  {{ covid_daily.deaths.value | separator }}
  អ្នកស្លាប់
  កម្ពុជា
  {{ covid_kh.confirmed.value | separator }}
  អ្នកឆ្លងសរុប
  {{ covid_kh.recovered.value | separator }}
  អ្នកជាសះស្បើយ
  {{ ( covid_kh.deaths.value == 0 ? 0 : covid_kh.deaths.value ) | separator }}
  អ្នកស្លាប់
  Source @Mathdroid scraped from WHO